Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах хөтөлбөр

2008 – 2015 оны хооронд хэрэгжих Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах төсөл хөтөлбөр.
Хэрэгжилтийн талаар та хир мэдэх вэ

Commentaires